Allt om Botulinumtoxin för skönhet

Vad är Botulinumtoxin?

Botulinumtoxin är ett injicerbart neurotoxin och en av de populäraste kosmetiska behandlingarna för att jämna ut dynamiska rynkor och mjuka upp dina ansiktsuttryck. De tre enskilt vanligaste behandlingsområdena är;

 1. Glabella (”argrynkan”)
 2. Frontalis (”pannan”)
 3. Kråksparkar

Hur fungerar Botulinumtoxin?

 • Botulinumtoxin är ett läkemedel som blockerar nervsignalen genom att förhindra signalöverföringen mellan nerv och muskel. Botulinumtoxin förhindrar nämligen frisättningen av en Acetylkolin, som är en signalsubstans som finns mellan nerver och muskler. Då Acetylkolin inte når fram till musklerna kan ingen aktivering av muskeln ske. Denna effekt påverkar det området som injiceras specifikt och effekten är reversibel, alltså muskelaktiviteten den återgår till normal funktion.

Insättningstid och varaktighet

Tidigast synlig påverkan ses inom 24-48h. En del menar på att de ser effkten tidigare. Det är ofta en initial svullnad och inflammation. För att botulinumtoxin skall få effekt måste den först bindas upp i nerverna och nå ut till sitt målområde- nervänden.

För de allra flesta kommer Peek effekt: ca 2- (3) v. Det är också därför många anger 2 veckor som en standard för eventuellt återbesök då man lättast värderar effekten av given behandling samt behov av eventuell korrektion/ påfyllning.

Hur länge sitter effekten kvar av botulinumtoxin?

Blockering kvarstår ca 10-12 veckor, men det betyder inte alltid att de synliga rynkorna är tillbaka då. De allra flesta uppger en effekt på 3-4 månader, men intervallet kan variera mellan 2-6 månader för de vanligaste kosmetiska indikationerna (argrynkan, pannan och kråksparkarna).  Vad gäller botulinumtoxin för svettningar (hyperhydrosis) kan denna effekt sitta i längre, många gånger mellan 4-12 månader .

Faktorer som påverkar varaktigheten ärmuskelstorlek, ålder, kön, läkemedel, dosens storlek, upprepat användande av botulinumtoxin, injektionsteknik och kundens hantering efter injektion. För att utveckla detta närmare så kräver en större muskel mer botox än en mindre, män kräver generellt högre doser och äldre kräver ofta mindre doser. Många som använt botulinumtoxin regelbundet i ca 1.5-2 år brukar ange att den synliga effekten på muskelaktiviteten sitter i längre än den gjort vid inledning av behandlingen.  Ibland får man utebliven eller otillräcklig effekt av botulinumtoxin om injektionen inte placeras rätt. Sist men inte minst är det av stor vikt att hantera sin injektion rätt för att få bäst effekt men också minska risken för biverkningar.

Kan det vara så att man fått för låg dos om man har dålig effekt av behandlingen?

Ja, dosens storlek i förhållande till din muskelstorlek, ålder, kön samt andra faktorer kan påverka effekten. Dock är den begränsande faktorn biverkningar. Ger man för höga doser ökar man risken för oönskade effekter. Detta är därför en fin balans för att åstadkomma en dos som är tillräcklig för önskad effekt. Många gånger är det bättre att börja med lägre/ normla dos och sedan göra en påfyllning/ korrigering (”touch up”) efter 2 veckor. Din behandlare skall föra journal och med fördel registrera dina doser så att ni kan ta med det till nästa gång du får en behandling. 

Vad är skillnaden mellan olika Botulinumtoxin?

Botox,/ Vistabel, Dysport/ Azzalure och Xeomin/ Bocouture

Idag finns det 7 subtyper botulinum toxin, A & B används kliniskt. Botulinumtoxin typ A (Botox, Allergan) var den första tillgänglig för kommersiellt bruk i USA och har därför blivit det varumärke som många förknippar som generellt namn för alla Botulinumtoxiner.

Var tillverkare; Allergan, Ipsen och Merz har ett Botulinumtoxin som är godkänt för medicinsk behandling (Botox, Dysport och Xeomin) och ett för kosmetiska indikationer (Vistabel, Azzalure och Bocouture). Alla dessa läkemedel är Botulinumtoxin subtyp A. Dock finns det skillnader din behandlare behöver känna till så som dosering, spridningsrisk och hur snabbt resultatet kan ses. Alla nämnda preparat är godkända av FDA och läkemedelsvärket och har använts säkert och effektivt under många år. Initialt för medicinskt bruk men från år 2000 i allt större utsträckning även i kosmetiskt bruk.

Vad skall du ställa för krav på din behandlare?

Idag är det läkare som får förskriva botulinumtoxin. Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får injicera detta läkemedel för kosmetiskt bruk. Sjuksköterskor och tandläkare behöver ha en förskrivare bakom sig som medicinskt ansvarig. Det är rimligt att din behandlare är både legitimerad och certifierad. Behandlaren skall även ha en teckande försäkring för din behandling samt ha sin verksamhet registrerad hos IVO.

Vad finns det för biverkningar av Botulinumtoxin?

Vanliga biverkningar av Botulinumtoxin

 • Smärta/ ömhet- vid insticksstället, låggradigt och kortvarigt.
 • Svullnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.
 • Rodnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.
 • Blåmärken- ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig. Ger sällan något bekymmer. Vanligt förekommande kring ögonen. Kan I sällsynta fall ge kvarstående missfärgningar.
 • Infektion- viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Behandlaren måste hantera injektonen som vilken injektion som helst inom vården, genom noggrann rengöring med sprit. Sedan är det viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infection.  
 • Klåda- lätt klåda vid instickstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag bör du omgående kontakta din behandlare.  
 • Huvudvärk (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma men detta symptom behöver alltid föranleda kontakt med din behandlare som behöver värdera smärtan och behov av ytterliggare bedömning.

Ovanliga biverkningar av Botulinumtoxin

 • Allergisk reaktion
 • Påverkan på oönskad muskulatur med biverkningar som följd.
 • För stark påverkan på injicerat område med biverkningar som följd.
 • Generella effekter med muntorrhet och ögonsymtom kan förekomma men är ovanligt. Effekt på cirkulationen ses mycket sällsynt. För närmare detaljer var vänlig se fass.se
 • Resistent innebär att immunförsvaret reagerar med att bilda antikropper mot läkemedlet och att man inte får effekt av den givna behandlingen, förekomsten är <1%. Vad gäller resistens uppkommer det ej vid användning av Xeomin/ Bocouturedet då detta botulinumtoxin är rent från proteinkomplex.

När bör du inte använda botulinumtoxin?

 • Tidigare allergi mot botulinumtoxin/ tillsattser
 • Neuromuskulära sjdommar – ALS, MG, Lambert-Eaton syndrom (
 • Lokal infektion/inflammation
 • Ökad blödningsbenägenhet/ Koagulopati/ antikoagulantia–en erfaren behandlare bör värdera risken.
 • Pågående behandling med vissa antibiotika- en erfaren behandlare bör värdera risken. Se fass.se
 • Pågående behandling med neuromuskulära/muskelavslappnande läkemedel
 • Pågående eller planerad graviditet / amning- få studier är gjorda och eventuella effekter på foster/ barn är oklart.

Vad bör ingå i din konsultation vid besöket?

 • Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behanldare.
 • Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central I ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex asprin, ibuprofen, naproxen bör du även meddela detta.
 • Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.
 • Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.
 • Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen samt diskutera ev behov av återbesök efter ca 2 veckor.
 • Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

Försvinner rynkorna när jag använder botulinumtoxin?

Rynkor är till en början dynamiska och uppkommer endast vid muskelaktivitet. När vi blir äldre förändras alla strukturer från skelettet, muskler, ligament, fettdepåer och ända ut till yttersta hudlagren. Med upprepad muskelaktivitet förändras då också rynkorna och blir allt mer statiska. När de väl blir statiska rynkor är det svårt att få bort dem helt vid behandling med botulinumtoxin. Själva aktiviteten kan du blockera i muskeln men du kan ha kvarstående rynkor trots optimal behandling. Detta är något din behandlare bäst kan avgöra.

Är botulinumtoxin giftigt?

Botulinumtoxin är ett av dem mest giftiga bilogiska ämnena som är känt. Det är ett neurotoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum och finns i 8 olika subtyper (A, B, C1, C2, D, E, F, G).  Botulinimtoxin A är den kliniskt mest använda både i medicinskt och kosmetiskt bruk. Det har använts under många år och är ett välbeprövat  och säkert läkemedel. I de doser som läkemedelet används idag liten risk allvarlig påverkan. På 80-talet gjordes studier på apor där man såg att doserna för allvarliga biverkningar med dödlig utgång var ca 40ie/ kg kroppsvikt. Alltså ca 50-100 ggr högre än de doser du använder idag vid samtidig behandling av glabella, pannan och kråksparkarna tillsammans. Dock bör du alltid välja en behandlare med rätt kompetens för att kunna värdera din sjukdomshistoria, eventuella allergier och läkemedel för att minimera risk för eventuella biverkningar.

Tabell över olika tillverkare av botulinumtoxin typ A

AllerganBotoxMedicinskt
 VistabelKosmetiskt
IpsenDysportMedicinskt. Snabb insättning och lång duration.
 AzzalaureKosmetiskt
MerzXeominMedicinsktRent Neurotoxin, fritt från komplexbildande proteiner. Mindre risk för allergi och resistens.
 BocoutureKosmetiskt

Vilka frågor bör jag ställa vid min konsultaion?

 1. Är min behandlare legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom injektionsbehandling med botulinumtoxin?
 2. Är behandling med botulinumtoxin rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultaion samt det önskade resultat jag vill åstadkomma?
 3. Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om?
 4. Hur stor blir kostnaden?
 5. Hur skall jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkan?
 6. Behöver jag kombinera min botulinumtoxin med andra behandlingar för bäst effekt?
 7. När behöver jag komma tillbaka?

När behöver man upprepa behandlingen efter en botulinumtoxin (Botox) injektion?

Hur ofta du behöver återkomma för en ny behandling är individullet varierande samt kan variera från gång till gång. Det finns flera faktorer som påverkar durationen så som:

Generellt håller reultatet ca 3-4 månader, men allt mellan 2-6 månader förekommer. Efter upprepad användning upplever många att effekten och varaktigheten blir längre.

Varför går min behandling ur så snabbt?

Det finns flera faktorer som påverkar detta; dosering, injektionstekniken, kraftig användning av ansiktsmimiken, hur man hanterar sin eftervård osv. Vilken av dessa faktorer det är blir ofta svårt att avgöra för dig och din behandlare. Det viktiga för optimal dosering är att du hör av dig till din behandlare efter 2 veckor om du inte fått optimal effekt för eventuell korrigering/ påfyllning så att ni hittar rätt dos. Ibland kan det finnas ett värde att prova botulinumtoxin från annan tillverkare om det återkommande är ett problem.

Kan det vara så att botulinumtoxin slutar verka helt på mig?

Vistabel och Azzalure har båda komplexbildande proteiner och det innebär en liten risk för att immunförsvaret tror att detta är främmande och att man kan bilda antikroppar mot dessa proteiner. Om så sker, kan resistens utvecklas, Detta innebär att man inte svara på läkemedlet. Resistens förekommer hos mindre än 1% av de som får återkommande behandlingar. Om man får täta behandlingar tror man ökar risken för att utveckla resistens. Därför skall man alltid vänta minst 2 månader mellan behandlingstillfällena.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *